Energia Wiatrowa

Stały postęp cywilizacyjny łączy się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Wykorzystywanie naturalnych zasobów do jej wytwarzania (węgiel, ropa naftowa i gaz) ma znaczny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto konwencjonalne źródła są ograniczone i wyczerpywalne. Wraz z rozwojem technologicznym zaczęto wydajniej wykorzystywać pochodzące z natury odnawialne źródła energii (OZE), czyli wiatr, słońce, wodę.

Najefektywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest siła wiatru. Energia pozyskana z wiatru jest konwertowana w energię elektryczną, za pomocą turbin wiatrowych.

Energetyka wiatrowa jest również jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu. Na koniec 2013 roku światowa moc zainstalowanych generatorów wiatrowych wynosiła 318,1 GW (+12,5% w odniesieniu do roku 2012).

W Europie łączna zainstalowana moc na koniec 2013 roku wyniosła 121,5 GW, z czego tylko 3,4 GW zainstalowane jest w Polsce.

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej zakłada sukcesywny wzrost udziału energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz rozwój całego przemysłu z tym związanego. Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Potrzeba spełnienia powyższych zobowiązań oraz troska o środowisko naturalne skłania do dalszego inwestowania w tej dziedzinie w naszym kraju. Wiele projektów jest obecnie w fazie realizacji, a znaczna ich liczba jest w fazie przygotowania.

Fakty i mity dotyczące elektrowni wiatrowych...

 

*Global Wind Statistics 2013 – Global Wind Energy Council