Kontakt

Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12a

02-673 Warszawa

tel. +48 22 418 73 77

e-mail: poland@greenbearcorp.com

 

' ;

 

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000264217
NIP 525-23-78-930
Kapitał zakładowy PLN 6.001.000,00