Kontakt

Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.

ul. Wilcza 46

00-679 Warszawa

tel. +48 22 212 61 01

fax +48 22 212 61 02

e-mail: poland@greenbearcorp.com

Biuro we Wrocławiu:

ul. Sokolnicza 5/62

53-676 Wrocław

tel. +48 71 795 08 41

 
 

 

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000264217
NIP 525-23-78-930
Kapitał zakładowy PLN 6.000.000,00