Etapy rozwoju projektu

Wyszukanie odpowiedniej lokalizacji

Wstępna analiza odnośnie możliwości usytuowania farmy wiatrowej na danym terenie pod względem wymagań:

  1. środowiskowych – musi leżeć poza obszarami objętymi ochroną ze względu na walory krajobrazowe, występowanie cennych gatunków roślin, ptaków, nietoperzy,
  2. przestrzennych – bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej odległości od siedzib ludzkich w celu zachowania komfortu życia mieszkańców,
  3. wietrzności – obszar musi charakteryzować się warunkami wietrznymi pozwalającymi na uzasadnioną ekonomicznie eksploatację farmy wiatrowej.

 

Uzyskanie pozytywnej opinii lokalnych władz oraz mieszkańców

Dla powodzenia inwestycji kluczowa jest współpraca z władzami oraz mieszkańcami. Firma prowadzi spotkania informacyjne oraz konsultacje społeczne na temat danego projektu oraz energetyki wiatrowej.

Zabezpieczanie gruntów

Zawieranie umów dzierżawy gruntów potrzebnych do lokalizacji farmy wiatrowej.

Analizy przyrodnicze

Wykonanie szeregu badań i monitoringów lokalnych uwarunkowań środowiskowych umożliwiających ocenę wpływu inwestycji na ludzi, ptaki, nietoperze i inne zasoby naturalne.

Pomiary wiatru

Przeprowadzenie dokładnych badań wietrzności za pomocą masztu pomiarowego.

Uzyskanie wymaganych pozwoleń

Uzyskanie decyzji środowiskowej, dokumentów planistycznych określających warunki realizacji przedsięwzięcia, warunków przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę.

Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej